Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 46 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje

 

 

Organami Szkoły Podstawowej nr 46 są:I.        Dyrektor szkoły.

II.       Rada Pedagogiczna.

III.      Rada Rodziców.

IV.      Rada Szkoły.

V.      Samorząd Uczniowski.

 

Ad. I

1      Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły.

1)      Reprezentuje szkołę na zewnątrz.

2)      Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w  szkole.

3)      Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

4)      Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

2    Zadaniem Dyrektora szkoły jest kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

3     Współdziałanie z  Radą Rodziców z Radą Pedagogiczną,, zapewnienie ich realnego wpływu na działalność szkoły

4    Organizowanie i kierowanie całokształtem działania szkoły

6    Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

7    Sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

1)     Organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2)     Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne.

3)     Tworzenie warunków do samorządności i współpraca z Samorządem Uczniowskim.

4)     Ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokości stypendium a wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

5)     Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły.

6)     Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizacje opieki medycznej w szkole.

 

8    Zapewnienie odpowiednich warunków do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły.

 

Ad. II

1   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest zawsze Dyrektor szkoły

2   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole

3   Uprawnienia Rady Pedagogicznej:

1)     Uchwalenie regulaminu swojej działalności

2)     Zatwierdzanie planów pracy szkoły

3)     Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów

4)     Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców

5)     Uchwalanie statutu szkoły i jego nowelizacje.

4   Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w ramach uchwał.

Ad. III

 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców

współdziałającym z:

1)      Dyrektorem szkoły.

2)      Radą Pedagogiczną.

3)      Instytucjami, organizacjami i osobami realizującymi zadania w procesie nauczania i wychowania dzieci

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

3. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1)      Szkolny Program Wychowawczy.

2)      Program profilaktyki.

 

4. Rada Rodziców opiniuje:

1)     Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

2)     Projekt planu finansowego.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

 

Ad. IV

1.W szkole może działać Rada Szkoły.


W skład Rady Szkoły w równej liczbie wchodzą: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców, uczniowie z klas wyższych niż VI wybrani przez ogół uczniów.

Rada powinna liczyć minimum 6 osób.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły.3. Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności:
1) uchwalanie statutu szkoły,
2) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
3) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie
 i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
4) opiniowanie planu pracy szkoły, projektu eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,
w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 2 i 5-7 Ustawy Prawo oświatowe.

4. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
Dopuszcza się możliwość corocznego dokonywania zmian 1/3 składu rady.
W czasie trwania kadencji zmiany w składzie Rady Szkoły mogą następować poprzez wybory uzupełniające. Kadencja członka rady wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz
z kadencją całej Rady Szkoły.

Skład Rady Szkoły aktualizowany powinien być w miarę potrzeb pod koniec lub na początku roku szkolnego.


5. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły.

6. Szczegółowy tryb pracy rady, jej wewnętrzną strukturę oraz tryb przeprowadzania wyborów do rady określa Regulamin Rady Szkoły.


Ad.V

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie

 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany    przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym

3. Samorząd ma prawo do:

1)     Przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności zaś dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów

2)     Organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań

3)     Redagowania i wydawania gazety szkolnej

4)     W porozumieniu z Dyrektorem, do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

5)     Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

6)     Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.A.Dudek 29-05-2013
Aktualizujący Musiał Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 46) 28-02-2020
Zatwierdzający Konstanciak Teresa (Szkoła Podstawowa nr 46) 28-02-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2020
Liczba odwiedzin: 811